تصویر سازی

تقریبا در بسیاری از برندهای مواد غذایی و خدماتی و صنعتی و رستوران ها و سایت های مختلف شاهد حضور یک سمبل و نقاشی و عنصری بصری هستیم که نشان ئدهنده بخشی از ماهیت آن مجموعه می باشد و البته گاها جور نام و برند کمپانی را نیز بر دوش می کشد.

این که چه المان و تصویر و شکل و سمبلی برای مجموعه خدماتی و تولیدی خود در نظر خواهید گرفت را، با گروه هنری "سپنج" در میان بگذارید تا بایسته و شایسته ترین را برای شما انتخاب نمایند.