خدمات شهری

خدمات شهری در معنای عام خود می تواند بسیاری از فعالیتهای خدماتی مورد نیاز برای اداره امورشهری را در برگیرد. اما باید این نکته را در نظر داشت که شناخت و طبقه بندی فعالیتها در موردخدمات شهری، وابستگی شدیدی به نحوه مدیریت شهری دارد چرا که تعیین "حوزه عملی" فعالیت ها در زمینه خدمات شهری نیازمند تعیین نحوه مدیریت شهری و تعیین روابط بخشی منطقه ای است.

 

خدمات شهری را در ایران می توان به 4 گروه عمده به شرح زیر تقسیم کرد:

الف- خدمات بهداشت محیط

ب- خدمات رفاهی و تفریحی

ج- خدمات حفاظتی و ایمنی

د- خدمات حمل و نقل عمومی و ترافیک

 

لازم به ذکر است متولی این امور نهاد های دولتی می باشند و مجموعه سپنج بعنوان یک سازمان و نیروی پیش برنده میتواند در تحقق برخی از این اهداف، نسبت به تسریع امور و کیفیت اجرایی ان وارد عمل شود.