طراحی و چاپ

 

واحد طراحی و چاپ مجموعه سپنج جزو قدیمی ترین واحدهای خدماتی این مجموعه بوده است.

اهمیت یک طراحی اثرگذار و مرتبط با خدمات قابل ارایه و اثرگذاری آن بر مخاطب یک از دغدغه های بسیاری از تولید کنندگان و خدمات دهندگان کشور می باشد.

یک ایده خلاقانه و یک اجرای حرفه ای و در نهایت خروجی چاپ حاصله، همه و همه در کنار هم می تواند یک محصول یا خدمات را قدرتمند یا ضعیف و ناکارآمد نشان دهد.

از طرفی سلسله وار بودن برخی خدمات نیازمند ارایه طراح های مدون و دنباله داراست که نگاهی به نمونه کارهای واحد طراحی گروه سپنج، میتواند آسودگی خیال شما را فراهم سازد.