طراحی پوستر و جلد کتاب

طراحی پوستر ، جلد کتاب و... بعنوان ویترین یک محصول یا خدمت نیازمند دانش، اشراف و هنری خاص می باشد تا بتواند در انبوهی از تصاویر موجود در بازارها و فروشگاه ها و دیوارهای شهر، در ابتدا جلب نظر نموده و سپس با درگیر نمودن ذهن مخاطب بتواند القائات مورد نظر را به ذهن و حافظه بصری مخاطب انتقال دهد.