مشاوره برند فردی و سازمانی

 

ماهیت و تعریف برند از زمان به وجود آمدن و توزیع این کلمه ، همیشه مجل مناقشه بوده و خواهد بود. هنر ترجمه و تفوت های ترجمان تحت اللفظی و معنایی و القاء آن به مخاطب، خود یک پروژه ی زمانبر و طولانی بوده و هست، اما از آنجا که مجموعه سپنج با گروه های حرفه ای و مجربی سروکار دارد که دغدغه های برند و برندینگ، چه در ساختار یک سازمان و چه بعنوان یک فرد حقیقی برایشان حائز اهمیت است، لذا ترسیم روند عملیاتی و تبیین و تدوین شاخصه هایی جهت نیل به این آرمان، از جمله راهکارها و مشاوره هایی است که توسط متخصصین و اساتید دانشگاه و فعالان این عرصه در "گروه مشاورین سپنج" به حضور دوستان گرانمایه عرضه می گردد.